Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 11A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công nghệ Blockchain và ứng xử của các quốc gia trên thế giới.

Doãn Minh Quân

Tóm tắt


Blockchain là một công nghệ tương đối mới ở Việt Nam. Mặc dù, đang còn nhiều tranh cãi và chưa thể đánh giá về diễn biến trong tương lai, nhưng không thể phủ nhận đây là công nghệ có thể thay đổi hoàn toàn cách thức phân phối và xử lý thông tin trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Vì vậy, cũng giống như chính phủ các nước trên thế giới, Việt Nam vẫn đang tiếp tục theo dõi, khuyến khích phát huy những ưu điểm của công nghệ này, đồng thời nghiên cứu đưa ra các chính sách điều chỉnh phù hợp để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.

Toàn văn: PDF