Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 8A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công nghệ mới cho hạ tầng giao thông thành phố về vật liệu, năng lượng và kết nối.

Nguyễn Mai Lân, Dương Ngọc Sơn…

Tóm tắt


Với xu hướng phát triển của giao thông hiện đại, rất nhiều công nghệ mới trong các lĩnh vực của hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai ứng dụng vào thực tiễn. Bài báo giới thiệu một số công nghệ mới, điển hình trong lĩnh vực đường bộ đang được quan tâm ở các nước phát triển. Đó là các công nghệ mới trong lĩnh vực vật liệu, năng lượng và kết nối.

Toàn văn: PDF