Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CÔNG NGHỆ CAO.

DƯƠNG MINH TÂM

Tóm tắt


Nhận thức đúng về công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và công nghệ cao (CNC) sẽ giúp các nhà quản lý kinh tế hoạch định tốt hơn các chương trình, kế hoạch, tạo môi trường đẩy mạnh phát triển công nghiệp Việt Nam theo hướng sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp TFP của quốc gia…


Toàn văn: PDF