Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 10 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ VAI TRÒ CỦA KHU CÔNG NGHỆ CAO.

LÊ HOÀI QUỐC

Tóm tắt


Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển nền công nghiệp của mỗi quốc gia. Phát triển CNHT càng trở nên quan trọng đối với các nước đang trong quá trình công nghiệp hóa như Việt Nam. Bài viết phân tích vai trò và các yếu tố giúp phát triển CNHT, từ đó rút ra một số gợi ý đối với Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh về vấn đề này.


Toàn văn: PDF