Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 20 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG TÁC LÝ LUẬN TRONG 20 NĂM QUA VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG LỚN TRONG THỜI GIAN TỚI.

V VIỆT HOÀNG

Tóm tắt


                         Cách đây hơn 20 năm, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 01 về công tác lý luận. Đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng nhằm triển khai đường lối đổi mới của đất nước, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Nghị quyết ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới, trong điều kiện đặc biệt khó khăn về kinh tế, hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, trong Đảng và ngoài xã hội, vấn đề tư tưởng có nhiều biểu hiện dao động...Bài viết khái quát một số nét nổi bật về công tác lý luận 20 năm qua và nêu lên một số định hướng cơ bản trong thời gian tới.

Toàn văn: PDF