Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 17 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NUÔI CHIM YẾN TRONG NHÀ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO.

LÊ HỮU HOÀNG

Tóm tắt


                                    Từ kết quả của các đề tài/dự án nghiên cứu về chim yến ở tỉnh Khánh Hòa được thực hiện từ trước đến nay, đồng thời dựa trên những kinh nghiệm lâu đời trong nghề yến sào ở nước ta cũng như thực tiễn nghề khai thác yến sào trong và ngoài tỉnh, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã phát triển thành công nghề nuôi chim yến trong nhà để lấy tổ. Đến nay, Công ty đã hoàn thiện các kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà đạt hiệu quả cao và đã chuyển giao thành công cho người dân trong và ngoài tỉnh.


Toàn văn: PDF