Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 22 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

02. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG DO LŨ LỤT LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ

Nguyễn Tiến Quang, Thi Văn Lê Khoa

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do lũ lụt bằng cách sử dụng phương pháp hệ thống thông tin địa lý (GIS) tích hợp với phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) và phương pháp xếp hạng (RM). Bản đồ tính dễ tổn thương do lũ lụt sẽ là một công cụ hữu ích cho các nhà quản lý ra quyết định có những biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của lũ lụt gây ra. Trong nghiên cứu này, các yếu tố tự nhiên gây ra lũ lụt trong lưu vực được tính đến, chẳng hạn như loại đất, lượng mưa, sử dụng đất, quy mô lưu vực và độ dốc lưu vực. Các phân tích được thực hiện tại lưu vực sông Thạch Hãn thuộc tỉnh Quảng Trị. Đánh giá tính dễ tổn thương do lũ cơ bản dựa vào hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, các yếu tố hiệu quả gây ra lũ lụt được xác định. Giai đoạn thứ hai, phương pháp tiếp cận MCA trong môi trường GIS được áp dụng để lập bản đồ tính dễ tổn thương do lũ lụt. Kết quả phân tích bản đồ tính dễ tổn thương do lũ tại lưu vực sông Thạch Hãn cho thấy khu vực huyện Đa Krông là khu vực dễ chịu tổn thương do lũ lụt tiếp sau đó là huyện Hướng Hóa, các huyện còn lại như Cam Lộ, TX. Quảng Trị, TX. Đông Hà, Triệu Phong, Đa Krông, Hải Lăng ít chịu tổn thương do lũ.

Toàn văn: PDF