Chi tiết về Tác giả

HỒNG PHƯỢNG, VÕ

  • S. 211 (2012) - Bài viết
    Measuring Impacts of International Tourism Development on Economic Development: The Case of ASEAN Countries
    Tóm tắt
  • S. 196 (2010) - Bài viết
    A SURVEY OF PLASTIC BAG & WASTE DISPOSAL BY HOUSEHOLDS IN CẦN THƠ CITY
    Tóm tắt


University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116