Chi tiết về Tác giả

Hữu Nguyên, Tô Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên