Chi tiết về Tác giả

Trọng Vĩnh, Lê Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội