Chi tiết về Tác giả

Thanh, Hà Thị Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên