Chi tiết về Tác giả

Đắc Bình, Hà Khoa CNTT, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng