Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Nguyễn Văn Tuấn
Phụ trách Văn phòng Tạp chí: Nguyễn Văn Tuấn
Đơn vị: Trường Đại học Đà Lạt
Điện thoại: (+84) 1218 280 442
Email: tuannv@dlu.edu.vn
Điện thoại: (+84) 1218 280 442
Email: tuannv@dlu.edu.vn

Hỗ trợ

Thái Duy Quý
Điện thoại: (+84) 963 234 879
Email: quytd@dlu.edu.vn