Chi tiết về Tác giả

DUY TRINH, NGUYỄN

  • S. 1 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính Nd
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Nghiên cứu tổng hợp Co-BiVO4 bằng phương pháp thủy nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấy
    Tóm tắt  PDF