Chi tiết về Tác giả

LONG GIANG, BẠCH

 • S. 1 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
  Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính Nd
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
  Ứng dụng phương pháp đáp ứng bề mặt tối ưu hóa điều kiện quá trình phản ứng xà phòng hóa từ dầu dừa tỉnh Bến Tre
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO nanorods bằng phương pháp điện hóa
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
  Nghiên cứu tổng hợp Co-BiVO4 bằng phương pháp thủy nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấy
  Tóm tắt  PDF