Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất amino của benzimidazole và benzoxazole

NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG, ĐINH THỊ THANH TÂM

Tóm tắt


    Các dẫn xuất amino của benzimidazole và benzoxazole được tạo thành qua phản ứng ngưng tụ giữa o-phenylendiamine (hoặc o-aminophenol) với các dẫn xuất amino của benzoic acid, sử dụng polyphosphoric axit kết hợp với một lượng POCl3 (Phosphoryl chloride) nhằm giảm thời gian, tăng hiệu suất phản ứng. Cấu trúc của các hợp chất tổng hợp được xác nhận qua phổ hồng ngoại khả kiến IR, phổ khối lượng GC-MS và phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C-NMR    

Toàn văn: PDF