Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phương pháp đáp ứng bề mặt tối ưu hóa điều kiện quá trình phản ứng xà phòng hóa từ dầu dừa tỉnh Bến Tre

NGUYỄN THỊ CẨM TRINH, PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH, LÊ THỊ HỒNG NHAN, TRẦN THIỆN HIỀN, LÊ TẤN HUY, NGUYỄN PHÚ THƯƠNG NHÂN, BẠCH LONG GIANG

Tóm tắt


    Phương pháp đáp ứng bề mặt (Response Surface Methodology - RSM) được sử dụng hiệu quả để tối ưu hóa các điều kiện của quá trình phản ứng xà phòng hóa (nồng độ dung dịch kiềm (%), nhiệt độ (oC) và thời gian phản ứng (giờ)). Độ tạo bọt và thời gian bền nhũ từ sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa là 2 yếu tố đáp ứng để đánh giá quá trình tối ưu bằng RSM. Sau khi tối ưu, ta thấy nồng độ dung dịch kiềm chiếm 11%. Phản ứng thực hiện trong 3 giờ tại nhiệt độ 85oC cho độ tạo bọt cao nhất là 0,8 và thời gian bền nhũ cao nhất là 24,92 phút. Thông số này đã được so sánh với thực nghiệm và kết quả cho thấy không có sự sai số lớn (6,86%; 2,08%), điều đó chứng tỏ mô hình RSM có độ lặp lại tốt, có khả năng tối ưu chính xác và có tầm quan trọng trong việc tối ưu hóa các thông số khảo sát. 


Toàn văn: PDF