Chi tiết về Tác giả

Đăng Kiên, Trần Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

  • S. 15 (2013) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018