Chi tiết về Tác giả

Duy Hòa, Nguyễn Viện Năng lượng - Bộ Công thương

  • S. 10 (2012) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Định hướng xây dựng hệ thống chẩn đoán và giám sát kỹ thuật máy biến áp lực trong hệ thống điện Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018