Chi tiết về Tác giả

Đắc Lộc, Nguyễn ĐH Bách Khoa Hà Nội

  • S. 10 (2012) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Điều khiển các thông số công nghệ để đảm bảo chất lượng bề mặt khi gia công các vật liệu có tính dẻo cao trên máy tiện CNC
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018