Chi tiết về Tác giả

Đại Quang, Ngô Viện nghiên cứu Da-Giầy

  • S. 15 (2013) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Áp dụng công nghệ xanh để ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam phát triển bền vững
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018