Chi tiết về Tác giả

Hạnh, Hồng Tạp chí Công thương

  • S. 14 (2013) - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI
    Xu hướng phát triển công nghệ và sản phẩm thân thiện môi trường trên thế giới
    Tóm tắt  PDF
  • S. 15 (2013) - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI
    Trung Quốc phát triển bền vững ưu tiên khoa học và công nghệ
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018