Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu Nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris làm nguyên liệu sản xuất biodiesel

Nguyễn Minh Tuấn, Lê Thị Bích Yến, Nguyễn Thị Thanh Xuân

Tóm tắt


No available

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018