Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích đa dạng di truyền của tập đoàn giống bông bằng kỹ thuật SSR

Trịnh Minh Hợp, Thái Thị Lệ Hằng

Tóm tắt


No available

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018