Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PTSC: Giải pháp cho ngành công nghiệp Dầu khí phát triển

Sông Thương

Tóm tắt


Thành công trong dịch vụ kỹ thuật dầu khí cho thấy PTSC có bước nhảy vọt về công nghệ và dịch vụ. Điều này cũng đồng thời khẳng định, PTSC là đơn vị đi tiên phong trong việc cung cấp các dịch
vụ kỹ thuật liên quan đến hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, phát triển các loại hình dịch vụ mới có hàm lượng kỹ thuật và công nghệ cao.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018