Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích năng suất lao động của công nhân sản xuất bánh kẹo

Nguyễn Hoàng Phước, Nguyễn Minh Hà

Tóm tắt


Nghiên cứu này là nghiên cứu thực nghiệm về NS và ứng
dụng kinh tế học vào thực tiễn để xác định các yếu tố tác
động và mức độ tác động của các yếu tố tác động đến NS
LĐ của công nhân, khi các yếu tố đầu vào vốn và đầu vào
LĐ không đổi nhằm đưa ra các gợi ý chính sách cho cấp
quản lý cũng như người LĐ để nâng cao NS LĐ. Kết cấu của
báo cáo kết quả nghiên cứu gồm: Lý thuyết và mô hình hồi
quy cho nghiên cứu; Dữ liệu nghiên cứu; Kết quả nghiên
cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến NS LĐ của
công nhân; Kết luận và khuyến nghị chính sách.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018