Chi tiết về Tác giả

Cửu Khoa, Nguyễn

  • T. 46, S. 3 (2008) - BÀI BÁO
    Xác định nhóm chỉ thị sinh hóa sulhydryl (-SH) cho sự ô nhiễm asen và đồng của cây rau má (Centella asiatica)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP