Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Dương

  • T. 45, S. 3 (2007) - BÀI BÁO
    Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học cây niệt gió (Wikstroemia Indica.C.A. Mey, Thymelaeaceae)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP