Chi tiết về Tác giả

Bình Minh, Đỗ

  • T. 47, S. 3 (2009) - BÀI BÁO
    Phân huỷ 2,4,6-trinitoluen (TNT) trong chất thải rắn bằng phương pháp vi sinh hai giai đoạn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP