Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 2 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các tritecpen oleanan từ cây bông ổi Lantana camara L.

Nguyễn Văn Đậu, Lê Thị Huyền

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP