Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 3 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chế tạo màng mỏng oxit niken bằng phương pháp sol-gel trên nền titan kim loại và một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất điện hóa của màng trong dung dịch KOH 1M

Trịnh Xuân Sén, Phạm Đức Hùng

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP