Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 3 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học cây niệt gió (Wikstroemia Indica.C.A. Mey, Thymelaeaceae)

Trần Văn Thùy, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tuyến, Bùi Kim Anh, Luc Van Puyvelde

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP