Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu phản ứng khâu mạch quang hóa của một số hệ khâu mạch quang trên cơ sở glyxydylete của nhựa o- crezolfomandehyt

Lê Xuân Hiền, Đỗ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Việt Triều

Tóm tắt


Nghiên cứu phản ứng khâu mạch quang hóa của một số hệ khâu mạch quang trên cơ sở glyxydylete của nhựa o- crezolfomandehyt. I. Ảnh hưởng của tỷ lệ chất khơi mào quang cation TAS đến phản ứng khâu mạch quang hóa của hệ CG-BCDE-TAS.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP