Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

68 Phan Dinh Phung
Ba Dinh
Hanoi
Vietnam

Đầu mối

Le Xuan Sang
68 Phan Dinh Phung
Ba Dinh
Hanoi
Vietnam
Điện thoại: +84-4-734 1611
Fax: +84-4-734 1611
Email: tapchi@ciem.org.vn

Hỗ trợ

Sioux Cumming
Điện thoại: +44-1865-249909
Email: scumming@inasp.info