Chi tiết về Tác giả

Thanh Huyền, Trần Thị Trường Đại học Y tế công cộng

  • T. 2, S. 4 (2018) - Bài viết
    Nhận thức về thiệt hại của cá nhân khi đội mũ bảo hiểm không đúng tiêu chuẩn và một số yếu tố liên quan của sinh viên 3 trường đại học tại phường đức thắng, bắc từ liêm, hà nội, 2018
    Tóm tắt