Chi tiết về Tác giả

Thùy, Nguyễn Phương Trường Đại học Y tế công cộng

  • T. 1, S. 1 (2017) - Bài viết
    Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người cao tuổi và một số yếu tố liên quan tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, năm 2015
    Tóm tắt