Chi tiết về Tác giả

Thành, Lê Ngọc Bệnh viện E

  • T. 2, S. 2 (2018) - Bài viết
    Chi phí gói dịch vụ khám yêu cầu cơ xương khớp và gói dịch vụ khám nội chung tại khoa Kiểm tra sức khỏe, Bệnh viện E, năm 2017
    Tóm tắt