Chi tiết về Tác giả

Tùng, Đỗ Thanh Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

  • T. 2, S. 2 (2018) - Bài viết
    Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, năm 2017
    Tóm tắt