Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 3, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư và một số yếu tố ảnh hưởng tại Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân – Bệnh viện Quân y 103

Nguyễn Mai Anh, Đỗ Phương Hường, Nguyễn Thanh Hương

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả chất lượng cuộc sống (CLCS) của người bệnh ung thư (NBUT) điều trị nội trú và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tại Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân – Bệnh viện Quân y 103.

Phương pháp nghiên cứu: sử dụng thiết kế cắt ngang có phân tích, kết hợp phương pháp định lượng và định tính. Nghiên cứu định lượng thực hiện qua phỏng vấn 200 NBUT đang điều trị nội trú, sử dụng bộ công cụ EORTC QLQ-C30. Số liệu định tính thu thập qua ba cuộc phỏng vấn sâu với cán bộ y tế và hai cuộc thảo luận nhóm với NBUT.

Kết quả: Điểm trung bình CLCS lĩnh vực sức khỏe tổng quát của đối tượng nghiên cứu là 52,0; cao nhất là chức năng cảm xúc 59,8 điểm; thấp nhất là chức năng xã hội 38,3 điểm. Các yếu tố: cơ sở vật chất, hoạt động điều trị, nhân lực và quy trình, quy định đều có ảnh hưởng tích cực đến CLCS NBUT. Những người bệnh đánh giá được điều trị “Rất tốt” có điểm sức khỏe tổng quát cao nhất 58,9. Nhóm nhận được hỗ trợ kinh tế từ xã hội và thường xuyên tiếp xúc với các kênh thông tin có điểm sức khỏe tổng quát cao hơn, tương ứng 60,6 và 59,1. Sự hỗ trợ giữa những người bệnh cũng ảnh hưởng tốt đến CLCS.

Kết luận: Để nâng cao CLCS NBUT, cần tiếp tục duy trì, cải thiện hơn nữa cơ sở vật chất; công tác: cấp thuốc, điều trị, đào tạo nhân lực; các yếu tố về quy trình, quy định; cung cấp thông tin về bệnh ung thư; các hoạt động hỗ trợ từ xã hội cũng như giữa những NBUT.