Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 3, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng nhiễm salmonella và vi khuẩn tổng số trên thịt lợn từ các loại hình kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội 2018

Ngô Hoàng Tuấn Hải, Đặng Xuân Sinh, Nguyễn Thanh Lương, Lê Thị Hằng, Nguyễn Văn Quân, Fred Unger, Phạm Đức Phúc

Tóm tắt


Mục tiêu: Salmonella spp. là một loại vi khuẩn dễ lây nhiễm qua đường thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nghiên cứu này nhằm xác định thực trạng nhiễm Salmonella và vi khuẩn tổng số trên thịt lợn từ các loại hình kinh doanh hiện đại và truyền thống trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang thu thập 288 mẫu thịt lợn từ 3 nhóm cơ sở kinh doanh khác nhau để đánh giá định tính và định lượng mức độ nhiễm Salmonella. Trong đó 170 mẫu tiếp tục được phân tích vi khuẩn tổng số. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu tiến hành quan sát, đánh giá một số điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thịt lợn. Chúng tôi nhập dữ liệu bằng phần mềm Excel 2016 và tiến hành phân tích thống kê mô tả bằng STATA 12.

Kết quả: Tỉ lệ nhiễm Salmonella tại các cửa hàng kinh doanh thịt lợn truyền thống là 70,7%. Con số này ở các cửa hàng hiện đại, quầy hàng dịch vụ ăn uống lần lượt là 58% và 80,5%. Tỉ lệ thấp (2-12%) các mẫu thịt lợn thu thập trên địa bàn nghiên cứu đạt tiêu chuẩn cho phép về chỉ tiêu vi khuẩn tổng số (QCVN 8-3:2012).

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy các chuỗi giá trị thịt lợn chưa đảm bảo được chất lượng sản phẩm thịt lợn về vi sinh. Cần các biện pháp can thiệp xuyên suốt chuỗi giá trị thay vì tập trung vào một vài nhân tố trong chuỗi.