Chi tiết về Tác giả

Chí Cương, Vũ

  • T. 9, S. 4 (2011) - Bài viết
    Đánh giá hiệu quả sử dụng khẩu phần trộn hoàn chỉnh (TMR) trong chăn nuôi bò sữa
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)