Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Trần Đại học Nông nghiệp 1

  • T. 6, S. 5 (2008) - Bài viết
    Ảnh hưởng của chitosan đến sinh trưởng và năng suất của lúa trồng trong điều kiện bón đạm thấp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)