Chi tiết về Tác giả

Bounmy, Phiovankham

  • T. 9, S. 3 (2011) - Bài viết
    Hiện trạng chăn nuôi dê tại Lào
    Tóm tắt  PDF
  • T. 9, S. 4 (2011) - Bài viết
    Ảnh hưởng của lai giống và bổ sung dinh dưỡng đến sức sản xuất thịt của dê nuôi ở Lào: 2. Thành phần cơ thể và chất lượng thịt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)