Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Phạm Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

  • T. 6, S. 2 (2008) - Bài viết
    Đánh giá lựa chọn vật liệu chọn giống nâng cao tốc độ sinh trưởng cá rô phi nuôi vùng nước lợ mặn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)