Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Phạm Đại học Nông nghiệp 1

  • T. 6, S. 4 (2008) - Bài viết
    So sánh đa hình Microsatellite vùng promotor gen Prl-1 và sinh trưởng ở cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) nuôi trong nước mặn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)