Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Tuấn Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  • T. 8, S. 4 (2010) - Bài viết
    Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học và chất lượng của 16 dòng vật liệu lúa trong vụ mùa 2009 tại Gia Lâm - Hà Nội
    Tóm tắt  PDF
  • T. 8, S. 6 (2010) - Bài viết
    Khảo sát đặc điểm cấu tạo hoa, cụm hoa và biểu hiện kiểu hình giới tính của các mẫu giống đu đủ (Carica papaya L.) mới thu thập
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)