Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Thế Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  • T. 8, S. 5 (2010) - Bài viết
    Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh sông gianh trên một số lượng đạm bón khác nhau đến cây và đất trồng thuốc lá tại Lục Nam, Bắc Giang vụ xuân 2009
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)