Chi tiết về Tác giả

Cảnh, Nguyễn Tất Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

 • T. 8, S. 1 (2010) - Bài viết
  Ảnh hưởng của liều lượng đạm bón dưới dạng viên nén đến sinh trưởng năng suất và chất lượng cói tại Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa
  Tóm tắt  PDF
 • T. 8, S. 4 (2010) - Bài viết
  Ảnh hưởng của liều lượng lân bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cói tại Kim Sơn - Ninh Bình và Nga Sơn - Thanh Hóa
  Tóm tắt  PDF
 • T. 8, S. 6 (2010) - Bài viết
  Biện pháp kỹ thuật tách mầm cói tại Bình Minh - Kim Sơn - Ninh Bình
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)