Chi tiết về Tác giả

Bá Tiệp, Nguyễn

  • T. 9, S. 5 (2011) - Bài viết
    Gen kháng bệnh ở vật nuôi và tiềm năng đóng góp từ các giống địa phương của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)