Chi tiết về Tác giả

Bá Mùi, NguyễnTạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)